Winkelwagen € 0.00 0
Door u toegevoegd

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN LEVERING ROERENDE ZAKEN EN DIENSTEN

Detailresult Groep NV (“Detailresult”)

 

Artikel 1              Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Aanbod: een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, gedaan door of namens DekaMarkt waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot, offertes, prijsopgaven en voorstellen;

 

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten, Digitale inhoud

en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, Digitale inhoud en/of diensten door DekaMarkt worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en DekaMarkt ;

 

Algemene Voorwaarden: onderhavige set algemene voorwaarden;

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en degene die met DekaMarkt een Overeenkomst sluit;

 

Dag: kalenderdag;

 

DekaMarkt: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, DekaMarkt N.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1951 NH) Velsen-Noord aan het adres Olieweg 6, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34320287, dan wel een rechtspersoon of vennootschap behorende tot de groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek waar de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden deel van uitmaakt, die een Overeenkomst sluit met de Consument;

 

Dienst: werkzaamheden die door DekaMarkt in opdracht van de Consument worden verricht.

 

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of Digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of DekaMarkt in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Order: het door Consument aan DekaMarkt gedane aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, tot het sluiten van een Overeenkomst;

 

Overeenkomst: de tussen de Consument en DekaMarkt tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de verkoop, koop en levering van het Product, de Dienst of de Prestatie door de DekaMarkt aan de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen DekaMarkt en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, Digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;

 

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage 1 van deze voorwaarden opgenomen Europese Modelformulier voor herroeping;

 

Partijen: DekaMarkt en de Consument gezamenlijk;

 

Product: de door DekaMarkt op grond van de Overeenkomst aan de Consument te leveren roerende zaak;

 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst:zonder dat de Consument en DekaMarkt gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2              Identiteit van de DekaMarkt

 

De online gebakservice is een onderdeel van DekaMarkt

 

DekaMarkt N.V.

 

Bezoekadres hoofdkantoor

Olieweg 6

1951 NH Velsen-Noord

 

Postadres hoofdkantoor

Postbus 86

1940 AB Beverwijk

 

Telefoonnummer algemeen: 088 - 3136000

Telefoonnummer klantenservice: 088-3135555

 

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur.

 

E-mailadres: klantenservice@dekamarkt.nl

KvK-nummer: 34320287

Btw-identificatienummer: NL8202.34.448B.01.

 

Indien de activiteit van Detailresult is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

 

 

Artikel 3 Toepasselijkheid en uitleg

3.1 In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze Algemene Voorwaarden. Aan de opschriften (“kopjes”) bij de artikelen van deze Algemene Voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

 

3.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van DekaMarkt en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen DekaMarkt en de Consument.

 

3.3 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal DekaMarkt voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij DekaMarkt zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

3.4 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

3.5 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

3.6 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover DekaMarkt deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst.

 

3.7 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt of op andere wijze haar rechtsgeldigheid verliest, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Eerstgenoemde bepaling wordt in dat geval vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan het doel en de strekking hiervan.

 

 

Artikel 4 Aanbod

4.1 Elk Aanbod is vrijblijvend, tenzij het een termijn voor aanvaarding bevat.

 

4.2 Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

 

4.3 Toezending van een Aanbod en/of (andere) documentatie verplicht DekaMarkt niet tot acceptatie van de Order. Van niet-acceptatie door DekaMarkt wordt zo spoedig mogelijk aan de Consument mededeling gedaan. Hierbij hoeft DekaMarkt geen opgave te doen van de reden van niet-acceptatie.

 

4.4 Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, Digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als DekaMarkt gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of Digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden DekaMarkt niet.

 

4.5 DekaMarkt doet haar uiterste best om informatie met betrekking tot allergieën op een correcte wijze bij de betreffende producten te vermelden. DekaMarkt kan echter niet garanderen dat in alle gevallen de juiste informatie wordt getoond. De Consument blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van verstrekte allergie-informatie. De informatie op het Product zelf is te allen tijde leidend.

 

4.6 Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

 

 

Artikel 5 Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

5.2 De Consument die de Overeenkomst sluit namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, verklaart – door het plaatsen van de order – daartoe bevoegd te zijn, althans dat hij instaat voor de toereikende volmacht daartoe. Deze persoon is naast de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle voor de Consument uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Indien de Consument het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DekaMarkt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door DekaMarkt is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

 

5.4 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DekaMarkt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal DekaMarkt daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

5.5 DekaMarkt kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien DekaMarkt op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5.6 Voor het aanschaffen van bepaalde producten geldt een minimumleeftijd. De Consument verklaart geen Producten te zullen aanschaffen indien hij de vereiste leeftijd daarvoor nog niet heeft bereikt. Ten aanzien van de aankoop van alcoholhoudende dranken en tabak geldt dat de Consument ten minste 18 jaar moet zijn. DekaMarkt is gerechtigd om de Consument bij het afhalen van zijn bestelling te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen. Indien de Consument geen geldig legitimatiebewijs kan tonen, geeft DekaMarkt het Product niet mee.

 

5.7 DekaMarkt zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of Digitale inhoud aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van DekaMarkt waar de Consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of Digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de Consument een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.

 

5.8 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

5.9 DekaMarkt kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Consument redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

5.10 Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomend in prijscouranten of

reclamemateriaal en bij aanbiedingen en/of Aanbod is DekaMarkt niet aansprakelijk, tenzij er voor haar een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

5.11 DekaMarkt kan niet worden gehouden aan door haar verstrekte gegevens, zoals, doch niet uitsluitend, prijslijsten, brochures, folders en via haar website voor zover in haar Aanbod niet expliciet naar die gegevens wordt verwezen.

 

5.12 Noemt DekaMarkt in haar aanbod een hoeveelheid en een daaraan gekoppelde prijs, dan bestaat voor haar geen verplichting tot levering van een gedeelte van de in de offerte genoemde hoeveelheid tegen het evenredige deel van de voor het geheel opgegeven Prijs.

 

5.13 Door een tussentijdse wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven levertijd/uitvoeringsperiode worden gewijzigd.

 

5.14 DekaMarkt kan een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren zonder daardoor in gebreke te raken.

 

 

Artikel 6 Herroepingsrecht bij producten

6.1 De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een Bedenktijd van minimaal veertien Dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

 

6.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. DekaMarkt mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 

 1. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 2. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

6.3 Indien DekaMarkt de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de Bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde Bedenktijd.

 

6.4 Indien DekaMarkt de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Bedenktijd, verstrijkt de Bedenktijd veertien Dagen na de Dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.


 

Artikel 7 Herroepingsrecht bij diensten en Digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd

7.1 De Consument kan een dienstenovereenkomst en een Overeenkomst voor levering van Digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal veertien Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. DekaMarkt mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

7.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

 

7.3 Hetgeen bepaald is in artikel 6.3 en 6.4 van de Algemene Voorwaarden is op de voorgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 8 Zorgplicht Consument tijdens Bedenktijd

8.1 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

8.2 De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 van dit artikel.

 

8.3 De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als DekaMarkt hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 9 Uitoefening van het Herroepingsrecht

9.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping (BIJLAGE 1) of op andere ondubbelzinnige wijze aan DekaMarkt .

 

9.2 Zo snel mogelijk, maar binnen veertien Dagen vanaf de Dag volgend op de in lid 1 van dit artikel bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) DekaMarkt. Dit hoeft niet als DekaMarkt heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.

 

9.3 De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door DekaMarkt verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

9.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

 

9.5 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als DekaMarkt niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als DekaMarkt aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 

9.6 De Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde Digitale inhoud, indien:

 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de Bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn Herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. DekaMarkt heeft nagelaten deze verklaring van de Consument te bevestigen.

 

9.7 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle Aanvullende overeenkomst en van rechtswege ontbonden.

 


 

Artikel 10 Verplichtingen DekaMarkt in geval van herroeping

10.1. Als DekaMarkt de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 

10.2. DekaMarkt vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door DekaMarkt in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen veertien Dagen volgend op de Dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij DekaMarkt aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

10.3. DekaMarkt gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

10.4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft DekaMarkt de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 


 

Artikel 11 Uitsluiting herroepingsrecht

11.1 DekaMarkt kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de DekaMarkt dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop DekaMarkt geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, Digitale inhoud en/of diensten door DekaMarkt worden aangeboden aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, Digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

- de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en

- de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra DekaMarkt de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de Overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

 

 1. volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 4. producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 5. alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig Dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop DekaMarkt geen invloed heeft;
 6. verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 8. de levering van Digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

- de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en

- de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn Herroepingsrecht verliest.

 


 

Artikel 12 Prijs

12.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

12.2 In afwijking van het vorige lid kan DekaMarkt producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar DekaMarkt geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

12.3 Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

12.4 Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien DekaMarkt dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

12.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 13 Nakoming overeenkomst en extra garantie

13.1 DekaMarkt staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de DekaMarkt er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

13.2 Een door DekaMarkt, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover DekaMarkt kan doen gelden indien DekaMarkt is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

13.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van DekaMarkt, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

 

 

Artikel 14 Levering en uitvoering van de Overeenkomst

14.1. DekaMarkt zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

14.2. Als plaats van levering geldt het adres van het filiaal van DekaMarkt dat de Consument heeft gekozen uit de door DekaMarkt geselecteerde filialen.

 

14.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal DekaMarkt geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig Dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk dertig Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 

14.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal DekaMarkt het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 

14.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij DekaMarkt tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan DekaMarkt bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 15 Opzegging van Duurovereenkomsten

15.1 De Consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

15.2 De Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

15.3 De Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als DekaMarkt voor zichzelf heeft bedongen.

 


 

Artikel 16 Verlenging en duur van Duurovereenkomsten

16.1 Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van Dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 

16.2 Een Overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van Dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

16.3 Als een Overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 17 Betaling

17.1 Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen bij het ophalen van het Product in de winkel. Het Product wordt niet aan de Consument meegegeven indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan.

 

Artikel 18 Geschillen

Op overeenkomsten tussen DekaMarkt en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 20 Fototaarten

Het is niet toegestaan foto’s aan te leveren die in strijd zijn met de wet, goede zeden of openbare orde, of een religieuze inhoud hebben. DekaMarkt beoordeelt en beslist om een ingezonden foto toe te laten of te weigeren. Over een eventuele reden van afwijzing wordt niet gecorrespondeerd. De gekozen foto is voor risico van de klant. DekaMarkt is hiervoor niet aansprakelijk. Het kan voorkomen dat de afbeelding op de taart qua kleur en beeldkwaliteit afwijkt van de ingezonden afbeelding.

 

Bijlage 1 - Modelformulier voor herroeping